.stickymenu-zone.outer-wrap { display: none; }
logo
Fullscreen Photography
A powerful fullscreen photography wordpress theme. Build your portfolio using various types of portfolio showcases.